Kalkata Nagarik Sammelan

Karma Parishad / Council Members

1. Justice Ashok Gabgopadhyay
2. Prof Tirthankar Chattopadhyay
3. Ashok Choudhury
4. Swapan Mandal
5. Kishore Ghosh
6. Mohitosh Choudhury
7. Paras Basu
8. Ratna Ray Mazumdar
9. Sumitra Choudhury
10. Ajit Ray
11. Debu Gayen
12. Balai Biswas
13. Binay Basu Mullik
14. Dipak Ghosh
15. Swapan Biswas
16. Aparna Basu
17. Ashok Bhattacharya
18. Bijoy Kumar Biswas
19. Bilkis Begum
20. Biswanath Sen
21. Dalia Ghosh
22. Gora Sengupta
23. Jhuma Das
24. Mihir Saha
25. Samir Basu
26. Sanat Mitra
27. Shankar Sen Mazumdar
28. Shanta Pal
29. Somnath Pal
30. Somen Bagchi
31. Swapan Roy Chowdhury
32. Angad Bhuiyan
33. Bani Mitra
34. Chumki Bhowmik
35. Gautam Banerji
36. Jay Kishan Gupta
37. Kajal Dutta
38. Milan Chakravarty
39. Nandan Chakravarty
40. Prodyot Dutta
41. Sadhan Hazra
42. Saswati Das Gupta
43. Shankar Basu
44. Asit Singha
45. Rana Deb
46. Ambika Dutta
47. Ashok Bakshi
48. Dilip Basu
49. Pijush Ghosh
50. Tushar Ray Choudhury
51. Manas Majumdar
52. Swapan Guha
53. Ajay Sengupta
54. Murari Ghosh
55. Indira Guha
56. Ratan Dutta
57. Pushpita Ray
58. Kaji Kamal Nasser
59. Subhas Kundu
60. Subrata Mukherjee
61. Bhaskar Bhattacharya
62. Alok Sur
63. Sridam Mandal
64. Raghunath Mitra
65. Sukumar Deb
66. Ashok Bandopadhyay
67. Madan Das
68. Samar Guha
69. Shyamal Mukherjee
70. Asim Ghosh
71. Dilip Dutta
72. Mantu Ray
73. Kedar Banerjee
74. Shyamal Chakraborty
75. Chandan Chakraborty
76. Tapan Sinha
77. Panchugopal Nandy
78. Samit Sinha
79. Subhasish Chatterji
80. Sampad Pal
81. Barun Moitra
82. Dilip Chatterji
83. Barun Ghosal
84. Pradip Ray
85. Amit Mitra
86. Jetmal Ranga
87. Promod Chourasia
88. Pradip Mahapatra
89. Amar
90. Kesto Dutta
91. Haralal Ray
92. Rajendra Singh
93. Samir Nag
94. Shahi Anwar
95. Maharana Pratap Singh
96. Santanu Banerjee
97. Sarbananda Dasgupta
98. Ajit Chakraborty
99. Sureswar Majumdar
100. Namita Acharya
101. Mallika Adhikari
102. Sumit Sen
103. Alok Basu
104. Mihir Dasgupta
105. Ashis Basu
106. Debaki Banerji
107. Brojeswar Banerji
108. Bishnupada Ghosh
109. Himangshu Mukherji
110. Harisankar Chandra
111. Parimal Chakraborty
112. Rajkumar Mukherji
113. Shyamal Ray
114. Bipul Bhattacharya
115. Sridas Mandal
116. Tapas Burman
117. Manik Nag
118. Tapan Byapari
119. Chanu Das
120. Bimalendu Chattopadhyay
121. Gopa Ray Choudhuri
122. Pulak Sengupta
123. Swapan Majumdar
124. Bimal Chakraborty
125. Swadesh Majumdar
126. Kalyan Sengupta
127. Sanjay Ray
128. Sanjay Dasgupta
129. Alok Bhattacharya
130. Ajay Sarkar
131. Baidyanath Das
132. Sasthicharan Ghosh
133. Anup Patra
134. Anirban Banerji
135. Dipak Samaddar
136. Sanat Mitra
137. Sukanta Nandi
138. Kalyan Pal
139. Subrata Majumdar
140. Avijit Basu
141. Dulal Mukherjee
142. Manab Mukherjee
143. Subodh Dey
144. Sankarlal Poddar
145. Mrinal Kanti Chowdhury